Projektet finansieras via Horisont 2020

Label 2020 finansieras av Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Horisont 2020 är det största  forsknings- och innovationsprogram inom EU, med en budget på  nästan 80 miljarder euro årligen under perioden 2014 till och med 2020. Förutom EU-finansieringen tillkommer annan finansiering. av forskning,, från idé till marknad, inom energieffektivisering, förnybart, smarta elnät, energilagring med mera. Inom Horisont 2020 finns programmet Säker ren och effektiv energi.

Programmet är utformat för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. För att genomföra detta behöver vi övervinna en rad utmaningar, såsom allt knappare resurser, ökande energibehov och klimatförändringar. Programmet finansierar projekt som siktar mot specifika mål och forskningsområden, till exempel:

  • Minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp
  • Minskade kostnader och koldioxidutsläpp från elproduktionen
  • Alternativa bränslen och mobila energikällor
  • Ett smart europeiskt elnät
  • Ny kunskap och teknologi
  • Robust beslutsfattande och engagemang från allmänheten
  • Marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik. 

 

Viktig information

EU-projektet Label 2020 finansieras med stöd från Europeiska unionens program Horisont 2020, Projektavtal nummer 847062. Detta ska inte tolkas som att informationen som finns på denna webbplats återspeglar EU:s, EASME eller EU-kommissionens tolkningar och ställningstaganden. Viktigt att notera är att informationen på webbplatsen energimarkning.se endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.