Ny energimärkning fortsätter driva på produktutvecklingen

Energimärkningen är gemensam för EU-länderna och har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med goda resultat i mer än 20 år. Energimärkningen stimulerar tillverkare att utveckla effektiva produkter med bra funktion samtidigt som märkningen synliggör energianvändningen och vägleder konsumenter att göra energismarta val. Den nya energimärkningen kan fortsatt driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att göra energismarta val.

På den nya etiketten kommer skalan att ändras till A-G istället för A+++- D. Att man behöver ändra skalan beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning, blivit allt mer effektiva. Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken. De upplever skillnaden mellan energiklass A och B som större än skillnaden mellan klass A+++ och A++. Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val även i framtiden.

EU-projektet Label 2020

EU-projektet Label 2020 ska underlätta vid övergången till den nya energimärkningen. Label 2020 startade i juni 2019 och kommer att pågå fram till januari 2023. I projektet samarbetar 16 olika länder. Projektet samordnas av den österrikiska motsvarigheten till Energimyndigheten, Austrian Energy Agency. LABEL 2020-kampanjen ska hjälpa till att marknadsföra och förklara den nya energimärkningen för att främja energieffektiva produkter på marknaden. Verktyg och hjälpmedel kommer att tas fram för att stödja olika aktörer och om möjligt underlätta vid övergången till den nya energimärkningen. Projektet ska hjälpa till att marknadsföra och förklara den nya energimärkningen för att främja energieffektiva produkter på marknaden. Verktyg och hjälpmedel kommer att tas fram för att stödja olika aktörer och om möjligt underlätta vid övergången till den nya energimärkningen.

Energimyndighetens medverkan

Energimyndigheten medverkar i EU-projektet Label 2020. Det övergripande målet är att nå så många som möjligt i en samordnad kampanj som involverar majoriteten av EU:s medlemsstater. I projektet samarbetar 16 länder som tillsammans täcker in cirka 88 procent av hushållen i EU. Label 2020 är ett Horizon 2020-projekt. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet startade i juni 2019 och pågår till 2022.

Målgrupper och nyckelaktörer

 • Konsumenter
 • Återförsäljare
 • Tillverkare
 • Inköpare
 • Upphandlare

Verktyg som kan utvecklas

 • Webbinformation
 • Trycksaker
 • Utbildningsmaterial
 • Butiksmaterial
 • Pressmaterial

Projektet label 2020 syftar till att stötta:

 • Konsumenter och professionella inköpare och upphandlare genom att tillhandahålla informationsmaterial, utbildningar, tjänster och verktyg.
 • Återförsäljare och leverantörer för att underlätta vid övergången till den nya märkningen så att den blir så smidig som möjligt. Leverantören ska kunna tillhandhålla nya etiketter till återförsäljare som ska se till att produkterna har rätt märkning.
 • Informera beslutsfattare, vidareförmedlare och andra intressenter om den nya energimärkningen.

We invite you to get in touch with your national project partner to benefit and participate in the preparation of the Label 2020 communication efforts!

The EU has adopted new format and visual identity for new energy labels for 6 product groups:

EU-projektet Label 2020 finansieras med stöd från Europeiska unionens program Horisont 2020, Projektavtal nummer 847062. Detta ska inte tolkas som att informationen som finns på denna webbplats återspeglar EU:s, EASME eller EU-kommissionens tolkningar och ställningstaganden. Viktigt att notera är att informationen på webbplatsen energimarkning.se endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.